تخلف برخی پزشکان پیگیری شود/ مطالبه پول نقد برای فرار از مالیات - برگزیده ها