تخفیف هزینه بیماران سرپایی در برنامه پزشکی خانواده - برگزیده ها