تحویل زمین به ۷ شرکت صنعتی برای ساخت مسکن بدون تسهیلات بانکی - برگزیده ها