تحلیل بودجه ۳۱۳ هزار میلیاردی نظام سلامت در ۱۴۰۲ - برگزیده ها