تحریم ها مانع پیشرفت ایران نشدند، اما تلاش می کنیم برطرف شوند - برگزیده ها