تجلیل صندوق حمایت از سه پیشکسوست کشتی، فوتبال و بوکس - برگزیده ها