تجربه های کوچک موفقیت های بزرگی به همراه دارد - برگزیده ها