تبیین تأثیر معنویت بر زندگی وجه تمایز «سند الگو» با دیگر اسناد فرادستی است - برگزیده ها