تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو در کمیسیون تلفیق بررسی شد - برگزیده ها