تا صبح چهارشنبه همه جایگاه های سوخت وارد چرخه خدمت می شوند - برگزیده ها