تایلند میزبان نوجوانان ایران در قهرمانی آسیا - برگزیده ها