تامین مالی طرح طراوت بانک صادرات در صنعت به۱۰۰هزار میلیارد می رسد - برگزیده ها