تامین ارز ترجیحی بیش از ۲ برابر افزایش یافت - برگزیده ها