تامینی گفت استعفایش از ریاست شطرنج جهت نظرسنجی بوده است! - برگزیده ها