تاسیس ۲۰ مرکز تجاری تا پایان سال/ اعزام ۶ رایزن بازرگانی جدید - برگزیده ها