تاریخ‌سازی؛ هدفگذاری فوتبالیست‌های ناشنوا در المپیک برزیل - برگزیده ها