تأکید بر ادامه روند واکسیناسیون عمومی در کشور - برگزیده ها