بیکارهایی که از کمیته ملی المپیک دل نمی‌کنند! - برگزیده ها