بیماری خانواده میم» به تئاتر شهر رسید/ خداحافظی «تن ها» از سایه - برگزیده ها