بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است - برگزیده ها