بیش از ۱.۵ میلیون نفر از اکسپو دبی بازدید کرده اند - برگزیده ها