بیش از ۱۴۹ میلیون دُز واکسن در سطح کشور تزریق شده است - برگزیده ها