بیش از ۱۳ درصد از افراد پانزده ساله و بیشتر، به سینما رفته اند - برگزیده ها