بیش از دو سوم کشور روی خطوط زلزله یا گسل‌ها قرار دارند - برگزیده ها