بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس درباره ایران - برگزیده ها