بوستانی: رفتار آقای مدیرعامل با اشکش بی احترامی به خوزستان است! - برگزیده ها