بورل: الان وقت نهایی‌ کردن توافق در وین است - برگزیده ها