بورس کانال یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد را از دست داد - برگزیده ها