به کار بستن نقاط قوت و اهرم فشار در مذاکرات، می‌تواند غرب را وادار به امتیاز دهی کند - برگزیده ها