به جای پولدار شدن راه پولسازی را در پیش گرفتم و میلیاردر شدم - برگزیده ها