به تمام آرزوهای دست نیافتنی ام با پول رسیدم - برگزیده ها