به برکت شهدایی مثل شهید تهراین مقم استقلال کشور به اوج رسیده است - برگزیده ها