به ازای ۷۴ تخت بیمارستانی فقط یک مددکار اجتماعی داریم - برگزیده ها