بلاهای طبیعی پرهزینه جهان در سال ۲۰۲۰ کدامند؟ - برگزیده ها