بسترهای لازم برای تزریق دز سوم و چهارم واکسن کرونا فراهم است - برگزیده ها