برگزاری نمایشگاه مجازی نقاشی‌های عاشورایی اعضای مراکز کانون - برگزیده ها