برگزاری نشست هماهنگی دیدار ایران و انگلیس - برگزیده ها