برگزاری نخستین مذاکرات مستقیم میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در پنجشیر افغانستان - برگزیده ها