برگزاری نخستین مذاکرات آمریکا و کوبا در ۵ سال گذشته - برگزیده ها