برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در امنیت کامل - برگزیده ها