برگزاری دومین جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهوری - برگزیده ها