برکت پلاس نخستین واکسن اختصاصی امیکرون - برگزیده ها