برپایی سفره «افطاری بر روی «پل طبیعت» - برگزیده ها