برنامه یونان برای گسترده ساختن حصارش در مرز با ترکیه - برگزیده ها