برنامه وزارت بهداشت برای مهار کرونا/اجرای لاک داون هوشمند - برگزیده ها