برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد - برگزیده ها