بررسی مذاکرات رفع تحریم در نشست امیرعبداللهیان با بورل در اردن - برگزیده ها