بررسی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شورای شهر تهران - برگزیده ها