برخی از شرکت‌ها مشمول بخشودگی‌های ویژه مالیاتی قرار می‌گیرند - برگزیده ها