برای افزایش جمعیت هیچ تبلیغی نمی‌شود/ حوزویان کمک کنند - برگزیده ها